Jin, Zhang Jin, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing, China